Polityka prywatności

W celu zapewnienia osobom udostępniających dane niezbędnych i wyczerpujących informacji dotyczących w szczególności podmiotu, którym dane są przekazywane, celów przetwarzania, podstawy prawnej przetwarzania a także zasad wzajemnej komunikacji, Spółka na podstawie art. 12 i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/46/WE, dalej RODO, w trakcie pozyskiwania danych osobowych przekazuje następujące informacje:

1. UWAGA! Przed wzięciem udziału w konkursie każdy Uczestnik (rodzic lub opiekun prawny) powinien zapoznać się z treścią niniejszej „Polityki prywatności i informacyjnej w MSZ Sp. z o.o. ” (dalej Polityką prywatności) oraz „Regulaminem konkursu”. Jeśli w ramach konkursu taki będzie tryb postępowania, wysłanie SMS-a z zadaniem konkursowym oznacza, iż uczestnik zapoznał się z treścią „Polityki prywatności” oraz „Regulaminu konkursu” i ją akceptuje. „Polityka prywatności i „Regulamin konkursu” są dostępne na stronie www.msz.com.pl (wejście przez zakładkę „Konkursy”) w wersji PDF, co umożliwia pobranie wspomnianych dokumentów przez Uczestnika dla celów archiwizacji przed przystąpieniem do Konkursu. Są także udostępnione w siedzibie organizatora.

2. Dokument Polityka prywatności został przygotowany i jest stosowany przez Media Service Zawada Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 000027679, NIP 113-00-94-477 (dalej Wydawnictwo MSZ).

3. Administratorem danych osobowych oraz podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Wydawnictwo MSZ.

4. Polityka prywatności ma zastosowanie w przypadku przekazywania danych osobowych w ramach kontaktowania się Państwa z Administratorem przy wykorzystaniu:

a) stron www.msz.com.pl,
b) poczty elektronicznej kontakt@msz.com.pl,
c) drogą pocztową: Media Service Zawada sp z o.o., 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51,
d) telefonicznie: +48 22 870 53 43,
e) faksem: +48 22 870 75 51.

5. Przekazane przez Państwa dane osobowe mogą być pozyskiwane i przetwarzane w celu przeprowadzania konkursów organizowanych przez Administratora, dla celów marketingowych (przekazywania informacji handlowej), w tym informacji o nowych konkursach oraz określenia zachowań i preferencji Użytkowników.

6. W przypadku, kiedy przekazywane dane dotyczą małoletnich poniżej 16 roku życia, warunkiem pozyskania danych i ich przetwarzania w celach określonych w ust. 5 jest wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego. Klauzule zgody zamieszane są albo w wydawnictwach Administratora (strony poświęcane konkursom, kupon konkursowy) albo na stronach WWW. (portal konkursu). Zgoda taka jest wyrażana dobrowolnie i może być zawsze odwołana.

7. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osób powyżej 16 roku życia w związku uczestnictwem w konkursach lub w związku z marketingiem bezpośrednim nie wymaga zgody i oparte jest na przesłane art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Osoba uprawniona w każdym przypadku zachowuje prawo do wyrażenia sprzeciwu w zakresie dalszego przetwarzania swoich danych, zgodnie z ustępem 18 poniżej.

8. Zgoda na przetwarzanie danych może być wyrażona: w kuponie konkursowym przesłanym do organizatora konkursu, przesłana drogą elektroniczną na adres administratora, zaznaczona w formie elektronicznej na stronie internetowej administratora.

9. UWAGA: Uczestnik konkursu (jego rodzic/opiekun) zostanie poinformowany na stronie WWW lub w magazynie, iż powinien zapoznać się z „Regulaminem konkursu” oraz „Polityką prywatności” jeszcze przed powzięciem decyzji o uczestniczeniu w konkursie i przekazaniu swoich danych. W takiej sytuacji przyjmuje się, iż wysłanie SMS-a z zadaniem konkursowym oznacza, iż uczestnik zapoznał się z postanowieniami „Polityki prywatności” i regulaminu danego konkursu i je akceptuje, a także wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.

10. Administrator w przypadku otrzymania Państwa danych podejmie wszelkie przewidziane prawem działania w celu zapewnienia ochrony prywatności zgodnie ze standardami przewidzianymi przez przepisy prawa w szczególności określone w RODO oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r, nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

11. Każdy z Państwa może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Administratora, informacji marketingowych (informacji handlowych), w tym o nowych konkursach organizowanych przez Wydawnictwo MSZ, jeśli będą one przesyłane Państwu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (art. 10 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 w zw. z art.174 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Mogą Państwo w tym celu podać swoje dane, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Wykorzystywanie takich urządzeń przez Wydawnictwo MSZ w żadnym z przypadków nie będzie odbywać się na koszt Państwa.
Niezależnie od uprawnień przewidzianych w punkcie „Zaprzestanie przetwarzania danych” mają Państwo prawo do wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych w sposób opisany powyżej bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Żądanie można skierować:

a) na adres poczty elektronicznej Administratora: kontakt@msz.com.pl,
b) drogą pocztową na adres: Media Service Zawada sp. z o.o., 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51, lub
c) faksem: +48 22 870 75 51.
Treść takiego żądania może przykładowo brzmieć:
„Cofam moją zgodę na przesyłanie informacji handlowych (marketingowych) drogą elektroniczną, w tym przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących”.

12. Dostęp do danych osobowych Państwa mają wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora. Osoby te są zobowiązane do zachowania poufności i w razie niedopełnienia obowiązków podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej.

13. Administrator przetwarza tylko dane osobowe podawane przez Państwa w związku z kontaktowaniem się za pośrednictwem środków wskazanych punkcie 4 „Polityki prywatności”. Administratora. Przetwarzanie Państwa danych w postaci, która umożliwia identyfikację, odbywać się będzie wyłącznie do czasu osiągnięcia celu przetwarzania.

14. Wydawnictwo MSZ stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie algorytmy szyfrowania i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowywane są dane osobowe.

15. Kontakt z administratorem:
a) drogą pocztową: Media Service Zawada sp. z o.o. z siedzibą: 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@msz.com.pl;
c) telefonicznie: +48 22 870 53 43;
d) faksem: +48 22 870 75 51.
Koszt połączenia telefonicznego Użytkownika z podanym powyżej numerem nie będzie wyższy niż normalny koszt zwykłych połączeń telefonicznych ustalonych przez dostawcę usług telefonicznych, z jakich korzysta Użytkownik.
Kontakt z administratorem może być związany z udzielaniem odpowiedzi na skierowane przez Państwa pytania dotyczące publikacji Administratora, zasad reklamacji bądź innych zagadnień niezwiązanych bezpośrednio ze świadczeniem usług (sprzedażą) przez Administratora, Tą drogą nie będą przeprowadzane transakcje handlowe ani świadczenie usług.

16. Za pośrednictwem strony www.msz.com.pl. mogą mieć Państwo dostęp do stron internetowych innych dostawców usług. Wydawnictwo MSZ nie ma wpływu na kształtowanie treści tam zawartych i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku kiedy zauważą Państwo na takich stronach treści sprzeczne z prawem bądź obraźliwe, prosimy o poinformowanie nas o takich faktach w sposób podany w „Polityce prywatności”.

17. Zaprzestanie przetwarzania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana w każdym czasie, a Państwo mają prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania zaprzestania ich przetwarzania, usunięcia, w tym z powodu realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Udostępnianie i poprawianie danych osobowych jest bezpłatne.
W przypadku, kiedy przetwarzanie odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę, mogą Państwo zgłosić żądanie o treści: „Cofam moją zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celach związanych z przeprowadzaniem konkursów organizowanych przez Media Service Zawada Sp. z o.o.” można je skierować:
a) w formie pisemnej na adres Media Service Zawada Sp. z o.o., 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51; może to mieć formę listu poleconego,
b) jako e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora: kontakt@msz.com.pl,
c) jako fax: +48 22 870 75 51.
Na powyższy adres mogą także zgłosić Pastwo oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie w związku z otrzymywaniem informacji marketingowych.
W przypadku kiedy przetwarzanie odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) (realizacji umowy) lub lit. f (przekazywanie informacji marketingowych) gdy nie jest konieczna zgoda, mogą Państwo zgłosić do Administratora sprzeciw dotyczący dalszego przetwarzania danych, w formie i na adresy podane powyżej.

18. Polityka plików „cookies”
1) Wydawnictwo MSZ w przypadku wykorzystywania na stronie www.msz.com.pl tzw. plików cookies („ciasteczek”) udziela Państwu informacji na ten temat stosownie do wymagań przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171 poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”, w brzmieniu obowiązującym od 22 marca 2013 r.
2) Prawo telekomunikacyjne przewiduje potrzebę uzyskania przez właścicieli serwisów internetowych, co dotyczy Wydawnictwa MSZ, zgody użytkowników portali internetowych na przechowywanie i stosowanie plików „cookies”. Stosownie do brzmienia art. 173 Prawa telekomunikacyjnego zgoda taka może być wyrażona za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika, telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. W takim przypadku serwisy internetowe (strona WWW) muszą uprzednio poinformować Państwa o stosowaniu „cookies”.
3) Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4) Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
5) Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
6) Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

19. Administrator przekazuje uczestnikom konkursów, których dane przetwarza, dodatkowo poniższe informacje:
1) Administrator: Media Service Zawada Sp. z o.o. Warszawa 04-028, al. Stanów Zjednoczonych 51, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000027679,
2) Dane kontaktowe Administratora: e-mail: kontakt@msz.com.pl, tel.: 48 22 870 53 43, forma tradycyjna (papierowa): Media Service Zawada Sp. z o.o. Warszawa 04-028, al. Stanów Zjednoczonych 51
3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.:48 22 870 53 43, email: pkoc@msz.com.pl
4) Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursów organizowanych przez Administratora; obejmuje to konkursy ogłaszane w czasopismach oraz na stronie WWW Administratora; o ile zostanie udzielona zgoda dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Przekazane dane mają umożliwić przekazanie nagród laureatom,
5) Podstawa prawna: dane są przetwarzane w oparciu:
a) o udzieloną zgodę (rodzica albo opiekuna prawnego) tj. art. 6 ust. 1 lit. b,
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, kiedy dane przetwarzane są na potrzeby konkursów a nie będzie konieczna zgoda rodzica/opiekuna prawnego i zachodzi niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO w przypadku marketingu bezpośredniego tj. kiedy zachodzi niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią i nie zachodzi konieczność uzyskania zgody uprawnionego.
6) Czas przetwarzania danych: dane będą przetwarzane, w zależności, który okres będzie dłuższy: a/ zrealizowania celu, w jakim były zbierane i przetwarzane, tj. do momentu zakończenia poszczególnego konkursu tj. wybrania laureatów, b/ upływu okresu zgłaszania reklamacji przez uczestników, określonych w regulaminie konkursu lub przepisów prawa, w tym dot. konsumentów, c/ w przypadku laureatów, którzy otrzymali nagrody, przez okres jaki jest niezbędny do przekazania nagrody i upływu okresu zgłaszania reklamacji określonych w regulaminie konkursu lub przepisów prawa, w tym dotyczących konsumentów albo do upływu okresu wynikającego z przepisów prawa podatkowego.
7) Odbiorcy danych: w określonych przypadkach np. wykonywanie czynności na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane osobowe mogą być przekazywane do osób trzecich, tj. podmiotów, których przedmiotem działalności są działania marketingowe. W takim przypadku dane będą przekazywane w oparciu o umowę, która będzie spełniać będzie wymagania RODO, w tym zawierać zobowiązanie takiego podmiotu do zachowania tajemnicy.
8) Przysługujące prawa: udostępniający dane, którego dane są przetwarzane ma wynikające z RODO następujące prawa:
a) prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych – art. 15,
b) prawo do sprostowania danych – art. 16,
c) prawo do usunięcia danych, „prawo do bycia zapomnianym” – art. 17,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania -art. 18,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku marketingu bezpośredniego – art. 21,
f) prawo do przenoszenia danych – art. 20,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 77,
h) kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
UWAGA: udostępniający ma prawo do wycofania zgody w sposób według własnego wyboru, w sposób, który nie będzie dla niego uciążliwy i co będzie dla niego równie łatwe jak i wyrażenia zgody. Wycofać zgodę można w szczególności przesyłając swoje żądanie na adres poczty elektronicznej Administratora: kontakt@msz.com.pl
9) Charakter podania danych: uczestnik konkursu, chcąc w nim uczestniczyć podaje dane dobrowolnie.