• wybierz język

polityka prywatnosci wydrukuj stronę:

Polityka prywatności w MSZ sp. z o.o.

UWAGA! Przed wzięciem udziału w konkursie każdy Uczestnik (rodzic lub opiekun prawny) powinien zapoznać się z treścią niniejszej „Polityki prywatności” oraz „Regulaminu konkursu”. Jeśli w ramach konkursu taki będzie tryb postępowania, wysłanie SMS-a z zadaniem konkursowym oznacza, iż uczestnik zapoznał się z treścią „Polityki prywatności” oraz „Regulaminu konkursu” i ją akceptuje. „Polityka prywatności” i „Regulamin konkursu” są dostępne na stronie www.MSZ.com.pl (wejście przez zakładkę „Konkursy”) w wersji PDF, co umożliwia pobranie wspomnianych dokumentów przez Uczestnika dla celów archiwizacji przed przystąpieniem do Konkursu. Są także udostępnione w siedzibie Organizatora.

1. Niniejszy dokument pod nazwą „Polityka prywatności w MSZ sp. z o.o.” (zwany w dalszej części Polityką prywatności) został przygotowany i jest stosowany przez Media Service Zawada sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 000027679, NIP 113-00-94-477 (dalej „Wydawnictwo MSZ”).

2. Administratorem danych osobowych oraz podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Wydawnictwo MSZ.

3. „Polityka prywatności” ma zastosowanie w przypadku przekazywania danych osobowych w ramach kontaktowania się Państwa z Wydawnictwem MSZ przy wykorzystaniu: stron www.msz.com.pl, adresu poczty elektronicznej kontakt@msz.com.pl, drogą pocztową: Media Service Zawada sp z o.o., 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51, telefonicznie: +48 22 870 53 43 lub faksem: +48 22 870 75 51.

4. Przekazane przez Państwa dane osobowe mogą być zbierane i przetwarzane w celu przeprowadzania cyklu konkursów organizowanych przez Wydawnictwo MSZ, dla celów marketingowych (przekazywania informacji handlowej), w tym reklamy produktów własnych i podmiotów trzecich oraz określenia zachowań i preferencji Użytkowników. Warunkiem takiego przetwarzania jest wyrażenie przez Państwa stosownej zgody.

5. Dla każdego odrębnego celu, w jakim przetwarzane są dane osobowe, konieczna jest oddzielna zgoda.

6. Zgoda może być wyrażona: w kuponie konkursowym przesłanym do organizatora konkursu, przesłana drogą elektroniczną na adres administratora, zaznaczona w formie elektronicznej na stronie internetowej administratora.

7. UWAGA! W przypadku konkursów SMS-owych uczestnik konkursu (jego rodzic/opiekun) zostanie poinformowany na stronie WWW lub w magazynie, iż powinien zapoznać się z „Regulaminem konkursu” oraz „Polityką prywatności” jeszcze przed powzięciem decyzji o uczestniczeniu. W takiej sytuacji przyjmuje się, iż wysłanie SMS-a z zadaniem konkursowym oznacza, iż uczestnik zapoznał się z postanowieniami „Polityki prywatności” i regulaminu danego konkursu i je akceptuje, a także wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.

8. W przypadku kiedy przekazywane dane dotyczą dziecka bądź osoby małoletniej w rozumieniu odpowiednich przepisów, zgoda na przetwarzanie danych udzielana jest przez rodzica (opiekuna prawnego).

9. W szczególności będzie to związane z udzielaniem odpowiedzi na skierowane przez Państwa pytania dotyczące publikacji Wydawnictwa MSZ, zasad reklamacji bądź innych zagadnień niezwiązanych bezpośrednio ze świadczeniem usług (sprzedażą) przez Wydawnictwo MSZ. Tą drogą nie będą przeprowadzane transakcje handlowe ani świadczenie usług.

10. Wydawnictwo MSZ w przypadku otrzymania Państwa danych podejmie wszelkie przewidziane prawem działania w celu zapewnienia ochrony prywatności zgodnie ze standardami przewidzianymi przez przepisy prawa w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r, nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

11. Każdy z Państwa może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Wydawnictwa MSZ informacji marketingowych (informacji handlowych), w tym o nowych konkursach organizowanych przez Wydawnictwo MSZ, jeśli będą one przesyłane Państwu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (art. 10 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 w zw. z art.174 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Mogą Państwo w tym celu podać swoje dane, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Wykorzystywanie takich urządzeń przez Wydawnictwo MSZ w żadnym z przypadków nie będzie odbywać się na koszt Państwa.

12. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w punkcie „Zaprzestanie przetwarzania danych” mają Państwo prawo do wycofania zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Żądanie można skierować na adres poczty elektronicznej Wydawnictwa MSZ: kontakt@msz.com.pl, drogą pocztową na adres: Media Service Zawada sp. z o.o., 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51 lub faksem: +48 22 870 75 51.

13. Treść takiego żądania może przykładowo brzmieć: „Anuluję moją zgodę na przesyłanie informacji handlowych (marketingowych) drogą elektroniczną, w tym przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących”.

14. Dostęp do danych osobowych Państwa mają wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych osobowych. Osoby te są zobowiązane do zachowania poufności i w razie niedopełnienia obowiązków podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej.

15. Wydawnictwo MSZ przetwarza tylko dane osobowe podawane przez Państwa w związku z kontaktowaniem się za pośrednictwem środków wskazanych punkcie 3 „Polityki prywatności”. Wydawnictwo MSZ nie przekazuje ani nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników żadnym innym podmiotom. Przetwarzanie Państwa danych w postaci, która umożliwia identyfikację, odbywać się będzie wyłącznie do czasu osiągnięcia celu przetwarzania.

16. Wydawnictwo MSZ stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie algorytmy szyfrowania i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowywane są dane osobowe.

17. Kontakt z administratorem:
a) drogą pocztową: Media Service Zawada sp. z o.o. z siedzibą: 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@msz.com.pl;
c) telefonicznie: +48 22 870 53 43;
d. faksem: +48 22 870 75 51.
Koszt połączenia telefonicznego Użytkownika z podanym powyżej numerem nie będzie wyższy niż normalny koszt zwykłych połączeń telefonicznych ustalonych przez dostawcę usług telefonicznych, z jakich korzysta Użytkownik.

18. Za pośrednictwem strony www.msz.com.pl. mogą mieć Państwo dostęp do stron internetowych innych dostawców usług. Wydawnictwo MSZ nie ma wpływu na kształtowanie treści tam zawartych i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku kiedy zauważą Państwo na takich stronach treści sprzeczne z prawem bądź obraźliwe, prosimy o poinformowanie nas o takich faktach w sposób podany w „Polityce prywatności”.

19. Zaprzestanie przetwarzania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana w każdym czasie, a Państwo mają prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania zaprzestania ich przetwarzania, usunięcia, w tym z powodu realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Udostępnianie i poprawianie danych osobowych jest bezpłatne. W przypadku skorzystania z powyższych uprawnień mogą Państwo skontaktować się z Wydawnictwem MSZ (administratorem danych) pod podanym powyżej adresem.

20. Polityka plików „cookies”
1) Wydawnictwo MSZ w przypadku wykorzystywania na stronie www.msz.com.pl tzw. plików cookies („ciasteczek”) udziela Państwu informacji na ten temat stosownie do wymagań przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171 poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”, w brzmieniu obowiązującym od 22 marca 2013 r.
2) Prawo telekomunikacyjne przewiduje potrzebę uzyskania przez właścicieli serwisów internetowych, co dotyczy Wydawnictwa MSZ, zgody użytkowników portali internetowych na przechowywanie i stosowanie plików „cookies”. Stosownie do brzmienia art. 173 Prawa telekomunikacyjnego zgoda taka może być wyrażona za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika, telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. W takim przypadku serwisy internetowe (strona WWW) muszą uprzednio poinformować Państwa o stosowaniu „cookies”.
3) Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4) Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
5) Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
6) Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.